Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Вътрешна информация по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 относно отдаден под наем имот на Ексклузив Пропърти АДСИЦ в гр. София.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ АД е постъпила информация от Дружеството относно потвърден с Решение 964-Е/16.10.2018 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варанти. Емисията е в размер до 299 000 000 броя варанти, и е вписана във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. В рамките на срок от 5 години, притежателите на варанти могат да упражнят правото си да запишат акции при бъдещо увеличение на капитала на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ, съгласно решения на Съвета на директорите от 22.06 и 20.08.2018 година.