Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-12-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
С оглед изпълнение на изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г., с настоящото ЗСК Лозово АД уведомява, че с решение на извънредно ОСА на 12.12.2018 г. е избран регистриран одитор на дружеството за 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-12-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
Декларации по чл. 114б. ал.1 от Закона за публичното предлагане на Ценни книжа на членовете на СД, избрани на извънредно ОСА, проведено на 29.11.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News