Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
Поради липса на кворум, свиканото за 20.11.2018 г. извънредно ОСА на Фаворит Холд АД-София (6A9) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.12.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.11.2018 г.
20-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София (57B), както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 19.12.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Избор на нов регистриран одитор за 2018г. ;
- Промени в Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.01.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY), както следва:
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY) свиква ОСА на 03.01.2019 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1 при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.01.2019 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 20.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Приемане на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на междинен отчет за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за перода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винъс АД-София (VN7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Винъс АД-София (VN7), както следва:
Винъс АД-София (VN7) свиква ОСА на 21.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Борис Арсов № 3Б, при следния дневен ред:
- Овластяване на СД за сключване на сделка съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, „а” от ЗППЦК с предмет: замяна на активи – акции от капитала на асоциираното педприятие Ол Трейд АД срещу дружествени дялове от капитала на дружеството Ан Бал ЕООД при услояиа, описани в Мотивиран доклад на съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 17.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8 при следния дневен ред:
- Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на  “Трансстрой – Бургас” АД  по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно продажба на собствени на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имоти и ДМА;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена 6 700 000 лв. (без вкл. ДДС) с потенциален купувач незаинтересовано лице;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена не по-ниска от 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без вкл. ДДС), с потенциален купувач заинтересовано лице;
-  Вземане на решение за овластяване на УС и представляващите дружеството с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, а именно 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без включени ДДС), недвижимия имот - сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата