Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Дружба АД-Разград (4DU), както следва:
Дружба АД-Разград (4DU) свиква ОСА на  23.03.2018 г. от 10.30 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан № 4 при следния дневен ред:
- Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение: Освобождава ИП Фаворит АД, ЕИК 121631500 (с представители Румен Стойчев Костов и Емил Игнатов Петков) като член на Съвета на директорите на дружеството и на негово място избира за член на Съвета на директорите Румен Стойчев Костов;
- Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
- Освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Одитния комитет на „Дружба” АД, избор на нови членове на Одитния комитет на дружеството и определяне на възнаграждението им;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.04.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Метизи АД-Роман (5MZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Метизи АД-Роман (5MZ), както следва:
Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 26.03.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Избор на нов регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.04.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата