Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO), както следва:
Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов № 14, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2017 г. да бъде отнесена към Фонд Резервен;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3), както следва:
Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя печалба за 2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ), както следва:
Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Долна Митрополия, ул. Заводска 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.062018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS), както следва:
Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) свиква ОСА на  29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промяна на адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: ОСА променя адреса на управление на: гр. София, бул. Христо Ботев № 57, ет.3;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя дивидент;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D), както следва:
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Данаил Дечев 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Оставя загубата за 2017 г. в размер на 140 948.30 лв. като непокрита загуба от минали години;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в управителните органи. Проект на решение: Освобождава Николай Георгиев Маринов като член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Вега АД-Плевен (4V8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вега АД-Плевен (4V8), както следва:
Вега АД-Плевен (4V8) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Плевен, Западна индустриална зона, Административна сграда на Кайлъка ресурс АД, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A), както следва:
Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 14.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2017 г. като Неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне размера на възнагражденията и размера на гаранциите за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ), както следва:
Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OWJ) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя печалба, поради липса на такава;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN), както следва:
Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) свиква ОСА на 26.06.2018 г. от 11.00 ч. в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент за 2017 г. Печалбата за 2017 г. в размер на 403 129.85 лв. се отнася като печалба за минали години, с която частично се покрива натрупана загуба от минали;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на програмата за корпоративно управление за 2017 г.;
- Промяна във възнаграждението на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Арома Риъл Естейт АД-София (AA8), както следва:
Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Изслушване на мотивиран доклад от СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК; Проект за решение: ОС одобрява представения мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН;
- Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК; Проект за решение: ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR), както следва:
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя като дивидент сума в размер  на 656 500 лв., или по 1.01 лв. брутен дивидент на една  акция. Остатъкът от печалбата след разпределяне на дивидента, остава като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от  09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Етик Финанс АД (A4F)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Етик Финанс АД (A4F), както следва:
Етик Финанс АД (A4F) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2017 г. във Фонд Резервен;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Определяне размера на възнаграждението на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.08.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София (5BI), както следва:
Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на  29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952.02 лв. да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP), както следва:
Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) свиква ОСА на 26.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Бесарабия № 24, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2017 г. в размер на 79 813.03 лв. се отнася за покриване на загуби от минали години;
- Избор на нов Одитен комитет с едногодишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC), както следва:
Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя финансов резултат поради реализирана загуба за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2), както следва:
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 28.06.2018г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 73, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата да се отнесе като Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG), както следва:
Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 13, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет до 31.12.2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им до края на 2017 г.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Избор на нов Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2014 г. – 2017 г.;
- Определяне на възнаграждението на управителните органи през 2018 г.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR), както следва:
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев № 17, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение (съгласно приложените материали): ОСА приема печалбата да се отнесе към Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8), както следва:
Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев № 57, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2017 г. в размер на 1 465 538.61 лв. се отнася за покриване на загуби от минали години и фонд резервен;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX), както следва:
Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Поради реализирана загуба за 2017 г., финансов резултат няма да бъде разпределян;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV), както следва:
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) свиква ОСА на 30.06.2018 г. от 11.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, р-т Лазур, при следния дневен ред:
- Доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя печалбата за 2017 г. за допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1)
В БФБ-София АД е постъпила актуализирана покана за провеждане на редовно ОСА на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1), както следва:
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон № 54, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2017 г. в размер на 619 хил. лв. към неразпределена печалба;
- Приемане на доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Братя Бъкстон 40;
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
22-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY), както следва:
Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя печалба за 2017 г. и не разпределя дивидент между акционерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE), както следва:
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (6EE) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА констатира загуба в размер на 959 000 лв. и не разпределя печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO), както следва:
Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) свиква ОСА на 22.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD), както следва:
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА взема решение загубата за 2017 г. в размер на 161 637.66 лв. да бъде покрита за сметка на Допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP), както следва:
Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Индустриална 50, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2017 г. за покриване на загуби от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЕЛПО АД-Николаево (4EZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЕЛПО АД-Николаево (4EZ), както следва:
ЕЛПО АД-Николаево (4EZ) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 11.30 ч. в гр. Николаево, ул. Освобождение № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление. Проект на решение: Освобождава Лилия Стефанова Венкова, Стоян Николов Мараджиев, Денко Иванов Денков като членове на Съвета на директорите и избира нови членове на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството, могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Вита Ми Холдингс АД-София (VM5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вита Ми Холдингс АД-София (VM5), както следва:
Вита Ми Холдингс АД-София (VM5)свиква ОСА на 22.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. София,  бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER), както следва:
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Далия ЕАД-Габрово (DAD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Далия ЕАД-Габрово (DAD), както следва:
Далия ЕАД-Габрово (DAD) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 09.30 ч. в гр. София, ж.к. Банишора, бл. 18, вх. А, ет. 5, ап. 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ), както следва:
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) свиква ОСА на 26.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев № 24, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи и на Одитния комитет от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Eмитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев ден АД-Варна (3JP), както следва:
Слънчев ден АД-Варна (3JP) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, конгресна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на членове на Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Финансовият резултат за 2017 г. след отсрочени данъци – загуба в размер на 2 028 057.44 лв., да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7), както следва:
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Козановска 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67), както следва:
Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2017 г. в размер на 43 050.69 лв. остава като непокрита загуба;
- Приемане на доклад за прилагане Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5), както следва:
Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5)свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL), както следва:
Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) свиква ОСА на 22.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя дивидент;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мак АД-Габрово (4MK)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мак АД-Габрово (4MK), както следва:
Мак АД-Габрово (4MK) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Габрово, бул. Трети март 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. и неразпределената печалба от минали периоди. Предложение за решение:
Подлежащата на разпределение печалба в размер на 5 386 006.90 лв. се разпределя, както следва:
1. За Фонд Резервен: 40 472.10 лв.;
2. За дивидент: 2 801 057.18 лв., или брутен размер на дивидента 6.9210 лв. на една  акция;
3. Остатъкът в размер на 2 544 477.62 лв. остава като Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на възнаграждението на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T), както следва:
Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3, офис 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Заделя цялата печалба за 2017 г. в размер на 8 052.16 лв., формирана след преоценка и след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, за разпределение на дивидент, т.е. брутен дивидент от 0.012388 лв. на акция;
- Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Катекс АД-Казанлък (5KTE), както следва:
Катекс АД-Казанлък (5KTE) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2017 г. в размер на 86 635.47 лв. във Фонд Резервен;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News