Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Информация относно получени в Светлина АД уведомления по реда на чл.145   от ЗППЦК, във връзка с задължения на дружеството по чл. 148 б от същия закон.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
Уведомление за публикувана в ТР покана за редовно ОСА на 29.06.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Би Джи Ай Груп АД уведомява обществеността за получени уведомления за разкриване на дялово участие от страна на Договорни фондове, управлявани от УД Актива Асет Мениджмънт АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: НИД Надежда АД-София (6N1)
НИД „Надежда“ АД  уведомява своите акционери, че поради неспазен срок за вписване/отказ от платформата на Търговския регистър, свиканото редовно ОСА на 14.06.2018 г. няма да бъде проведено.
Съветът на директорите на НИД „Надежда“ АД  проведе заседание на 16.05.2018 г. и насрочи нова дата за редовно ОСА на 29.06.2018 г., като своевременно подаде отново Заявление по образец Г1 в Търговския регистър с входящ номер 20180517115526/17.05.2018 г.