Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Уведомление чл. 17 Регламент 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Уведомление от Дружеството относно взети решения на ОСА от 16.11.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News