Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3)
Уведомление от Дружеството за прекратен трудов договор с Милен Божилов - директора за връзка с инвеститорите в "Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД" В рамките на двумесечния срок по чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК ще бъде назначен нов директор за връзки с инвеститорите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News