Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
Сирма АД-Бургас представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 часа в гр. Бургас, ул. Янко Комитов № 9, ет. 2, ап. 9.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 часа в гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев № 24
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News