Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-03-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 23.04.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News