Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерскай АД-Лесново (N0K)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Интерскай АД-Лесново (N0K), както следва:
Интерскай АД-Лесново (N0K) свиква ОСА на 05.08.2018 г. от 13.00 ч. в с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, при следния дневен ред:
- Вземане на решение Интерскай АД да престане да бъде публично дружество по чл. 110 от ЗППЦК. Проект за решение: На основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК ОСА взема решение Интерскай АД, ЕИК:200493755 да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК и да бъде поискано отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите последващи правни и фактически действия за изпълнение на това решение.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.08.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки АД-Русе (SPV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки АД-Русе (SPV), както следва:
Спарки АД-Русе (SPV) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от 14.00 ч. в гр. Русе, ул. Розова долина 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира членовете на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отчетената загуба за 2017 г., в размер на 139 113.80 лв., да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-АМ АД-София (42T)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Трансстрой-АМ АД-София (42T), както следва:
Трансстрой-АМ АД-София (42T) свиква ОСА на 26.07.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Клокотница 29, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава Христофор Петков Дочев като член на Съвета на директорите;
Избира Николай Иванов Стойнов за член на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за одобряване избора на СД на одитор за 2017 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.08.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали и актуализирана Покана за провеждане на редовно ОСА на Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P), както следва:
Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) свиква ОСА на 30.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 8, конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството.
Предложение за решение: съгласно предложения на акционерите;
Предложение за решение (ново): съгласно предложение на акционера „Капман Холдинг” АД, ОСА да избере за нови членове на Съвета на директорите Васил Петев и Емил Петков с мандат до 15.10.2020 г.;
- Нова точка (съгласно предложение на акционера „Капман Холдинг” АД): ОСА определя възнаграждението на неизпълнителните членове на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя печалба, поради отчетен отрицателен финансов резултат за 2017 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9), както следва:
Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) свиква ОСА на 20.07.2018 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно да придобие 25% от капитала на гръцко дружество Биомекан АД, ЕИК 800940051, гр. Атина.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Випом АД-Видин (4VI)
Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2018 г. редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
15-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
В БФБ-София АД са постъпили актуализирана покана и материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER), както следва:
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.
- Нова точка, включена по искане на акционера Фондация Америка за България: Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦи Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД и одобряване текст на анекс;
- Нова точка, включена по искане на акционера Фондация Америка за България: ОСА потвърждава на Съвета на директорите, че Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ следва да сключи договор за текущо правно обслужване при пазарни условия с Адвокатско дружество Тодоров и партньори, с оглед защита интересите на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата