Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 31.10.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8при следния дневен ред:
- Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на  “Трансстрой – Бургас” АД  по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно продажба на собствени на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имоти и ДМА;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена 6 700 000 лв. (без вкл. ДДС) с потенциален купувач незаинтересовано лице;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена не по-ниска от 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без вкл. ДДС), с потенциален купувач заинтересовано лице;
-  Вземане на решение за овластяване на УС и представляващите дружеството с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, а именно 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без включени ДДС), недвижимия имот - сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;
- Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за дейността им до 31.10.2018 г.;
- Избор на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. Предложение за решение: ОСА избира за членове на Надзорния съвет Нина Мигарова, Милчо Киряков и Николай Георгиев;
- Определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за 2018 и 2019 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO), както следва:
Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) свиква ОСА на 21.10.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при следния дневен ред:
- Овластяване съгл. чл. 114, ал.1, т. 4 от ЗППЦК за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество) с едноличен собственик на капитала Слънце Стара Загора-табак АД  и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска на недвижими имоти, собственост на Слънце Стара Загора-табак АД.; даване на съгласие по чл. 73, ал.1 от ТЗ при следните по-важни параметри:
Наименование (фирма): Слънце Естейт ЕООД;
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1;
Капитал: 5 300 000 лв.;
Описание на непаричната вноска: съгл. приложен списък;
Срок за извършване на непаричната вноска: 31.12.2018 г.;
- Овластяване на СД съгл. чл. 114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК относно: продажба на 100% от дяловете в капитала на новоучреденото дружество Слънце Естейт ЕООД с купувач Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) – ЕИК 112100237 при продажна цена 5 300 000 лв.;
- Овластяване на представителите на Дружеството да извършат действията по предходните точки от дневния ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.11.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата