Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

ЕЕмитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Сирма АД-Бургас (3JJ), както следва:
Сирма АД-Бургас (3JJ) свиква ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, ул. Янко Комитов № 9, ет .2, ап. 9, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV), както следва:
Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) свиква ОСА на 26.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред:
- Промени в Съвета на директорите на дружеството;
- Приемане на решение относно възнаграждението на избраните членове на СД съгласно действащата Политика за възнагражденията;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на  23.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ), както следва:
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) свиква ОСА на 14.02.2018 от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев № 24, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News