Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-12-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4)
В БФБ АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на извънредно ОСА на  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4), както следва:
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) свиква ОСА на 27.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Ген. Колев 14, вх. Б, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД на дружеството. Проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД Илина Клок и избор на нов член на Съвета на директорите – Мария Радушева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.;
- Приемане на решение за определяне на брутно месечно възнаграждение за всеки членовете на СД на дружеството до изтичане на техния мандат и размер на гаранция за управлението;
- Приемане решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството;
Нова точка в дневния ред:
- Избор на регистриран одитор за 2018 год.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
10-12-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R), както следва:
БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) свиква ОСА на 15.01.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137, Адм.сграда 1, ет.2,  при следния дневен ред:
- Вземане на решение за предварително одобрение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК относно придобиване на недвижим имот в гр. Бургас;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.01.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата