Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Вътрешна информация относно сключен предварителен договор от дъщерно на Холдинга дружество: Странджа-автотранспорт АД, гр. Царево.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Уведомление относно допускането на емисията конвертируеми облигации на Захарни заводи АД до търговия на регулиран пазар.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление съгласно Регламент 596 относно репо сделка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
ЕсВиЕс АД, член на съвета на директорите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, придоби 5214 бр. акции от капитала на дружеството след сделка на БФБ извършена на 11.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News