Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Би Джи Ай Груп” АД (Дружеството) уведомява обществеността за следното:
На 04.12.2017 г. Дружеството е получило уведомление от:
- Компас Инвест АД - за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Евростабилност и ДФ Компас Стратегия;
- УД Актива Асет Мениджмънт АД - за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд;
На 05.12.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД - за разкриване на дялово участие на управлявания от дружеството фонд - ДФ ЕФ Принсипал.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:
Хидропневмотехника АД изкупи 226 броя собствени акции ( или 0.0567% от капитала на Дружеството) при средна цена в размер на 60.00 лева за акция, и обща стойност 13 560.00 лева.
Общият брой обратно изкупени акции след тези сделки е 240, представляващи 0,0602% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A)
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Присъден кредитен рейтинг на Делта Кредит АДСИЦ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News