Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Уведомление относно решения, взети на ОСА на Дружеството на 21.06.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
С настоящото уведомяваме, че на 14.06.2018 г. Комисията за финансов надзор с решение № 606 - Е потвърди проспект за публично предлагане на емисия до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News