Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I)
С решение №1287 от 10.10.2017 г., Комисията за финансов надзор е издала разрешение за прекратяване на Ризърв кепитал АДСИЦ-София, съгласно решение на ОСА на Дружеството от 04.09.2017 година. КФН отнема лиценза за извършване на дейност като Дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания, и одобрява Николинка Димитрова-Рангелова за ликвидатор. Предстои вписване на решението за ликвидация и ликвидатора в Търговския регистър.
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A)
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News