Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

15-10-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
Зенит имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ)
Шумен-Табак АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News