Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-11-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-Пловдив (5P6)
На проведено извънредно ОСА от 19.11.2018 г. на Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-Пловдив (5P6) са взети следните решения:
- Избира независими членове на Одитния комитет с правомощия в рамките на мандата на действащия състав;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-11-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Стройинвест холдинг АД-София (6S3)
На проведено извънредно ОСА от 20.11.2018 г. на Стройинвест холдинг АД-София (6S3) са взети следните решения:
- Приема мотивиран доклад на Управителния съвет на Стройинвестхолдинг АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН;
- Овластяване на УС на Стройинвестхолдинг АД да сключи сделка, съгласно т. I от мотивирания доклад: Продажба на 78 279 броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, от капитала на ‚Климатех АД, с ЕИК 836143741;
- Овластява УС на Стройинвестхолдинг АД да сключи сделка, съгласно т. II от мотивирания доклад, а именно: Продажба на 249 846 броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, от капитала на ГБС-Инфраструктурно строителство АД, с ЕИК 130131711;
- Овластява УС на Стройинвестхолдинг АД да сключи сделка, съгласно т. III от мотивирания доклад , а именно: Продажба на 43 000 броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, от капитала на ГБС-Тонзос АД, с ЕИК 833100471;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-11-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
Поради липса на кворум, свиканото за 20.11.2018 г. извънредно ОСА на Фаворит Холд АД-София (6A9) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.12.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.11.2018 г.
20-11-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
Булгартабак-холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 19.12.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София (57B), както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 19.12.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Избор на нов регистриран одитор за 2018г. ;
- Промени в Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.01.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY), както следва:
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY) свиква ОСА на 03.01.2019 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1 при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.01.2019 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 20.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Приемане на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на междинен отчет за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за перода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет за периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018-31.10.2018 г.;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-11-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D)
На проведено извънредно ОСА от 15.11.2018 г. на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) са взети следните решения:
- Избира Деана Борисова за член на Съвета на директорите на   Юръп Онлайн Трейд ЕАД. Определя мандат от 5 години;
- Продължаване на мандата на членове на Съвета на директорите;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винъс АД-София (VN7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Винъс АД-София (VN7), както следва:
Винъс АД-София (VN7) свиква ОСА на 21.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Борис Арсов № 3Б, при следния дневен ред:
- Овластяване на СД за сключване на сделка съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, „а” от ЗППЦК с предмет: замяна на активи – акции от капитала на асоциираното педприятие Ол Трейд АД срещу дружествени дялове от капитала на дружеството Ан Бал ЕООД при услояиа, описани в Мотивиран доклад на съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.12.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-11-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX)
Уведомление чл. 17 Регламент 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-11-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На 19.11.2018 г. чрез Централен депозитар АД започва изплащане на дивидента, гласуван от Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД, проведено на 23.10.2018 година.  Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник, ще получат своя дивидент в клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД. Изплащането на дивиденти по този начин ще продължи 3 месеца, след което получаването им ще се извършва в офиса на дружеството на адрес: гр.София, бул.Цар Борис III-ти №140.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
На проведено извънредно ОСА от 16.11.2018 г. на Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) са взети следните решения:
- Приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 149а, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 буква «б» от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B)
Уведомление от Дружеството относно взети решения на ОСА от 16.11.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-11-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 17.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8 при следния дневен ред:
- Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на  “Трансстрой – Бургас” АД  по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно продажба на собствени на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имоти и ДМА;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена 6 700 000 лв. (без вкл. ДДС) с потенциален купувач незаинтересовано лице;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена не по-ниска от 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без вкл. ДДС), с потенциален купувач заинтересовано лице;
-  Вземане на решение за овластяване на УС и представляващите дружеството с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, а именно 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без включени ДДС), недвижимия имот - сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.12.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
16-11-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 68/16.11.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ АД по протокол № 49/06.08.2018 г., с което емисията акции, издадена от Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, борсов код: BPY, ISIN BG1100016176, беше поставена под наблюдение за срок от 3 месеца, и поради неизпълнение на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Част III, Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, считано от 20.11.2018 г.
На основание чл. 43, ал. 4 от Част III, Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите премества за търговия на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, емисията акции, издадена от Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, борсов код: BPY, ISIN BG1100016176, считано от 20.11.2018 г. (вторник).
15-11-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX)
На проведено извънредно ОСА от 15.11.2018 г. на  Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-11-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.12.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News