Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Торготерм АД-Кюстендил (TTV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Торготерм АД-Кюстендил (TTV), както следва:
Торготерм АД-Кюстендил (TTV) свиква ОСА на 27.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Овощарска № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет на дружеството;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат - печалбата на дружеството да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Обсъждане възнагражденията на членове на управителните органи, на които не е възложено управлението на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.04.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-03-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мадара Юръп АД-Варна (6MF)
На проведено извънредно ОСА от 22.03.2018 г. на Мадара Юръп АД-Варна (6MF) е взето следното решение:
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Декотекс АД-Сливен (4DE), както следва:
Декотекс АД-Сливен (4DE) свиква ОСА на 27.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишни финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2017 г. Проект на решение: С печалбата за 2017 г. в размер на 182 000 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на  28 000 лв. покрива част от загубата за 2016 г.;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2018 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.04.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-03-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Меком АД-Силистра /в ликвидация/ (MKX)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, се прекратява регистрацията на Алтернативен пазар, Сегмент акции, на емисията обикновени акции издадена от Меком АД-Силистра /в ликвидация/, ISIN код BG1100095071, борсов код MKX, считано от 23.03.2018 г. (петък).
22-03-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Меком АД-Силистра /в ликвидация/ (MKXA)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, се прекратява регистрацията на Алтернативен пазар, Сегмент акции, на емисията привилегировани акции издадена от Меком АД-Силистра /в ликвидация/, ISIN код BG1200001110, борсов код MKXA, считано от 23.03.2018 г. (петък).
22-03-2018 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 28.03.2018 г. /сряда/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Опортюнити Бъргария Инвестмънт  АД - София /I67A/. На аукциона ще бъдат предложени 361 400 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
22-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Дружеството уведомява, че с решение на Съвета на Директорите на Софарма билдингс АДСИЦ-София, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите Лиляна Горанова. Считано от 19.03.2018 г.  нов ДВИ е Иванка Панова, с данни за контакт както следва:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11;
Тел.: 0889 775 955
Адрес на електронна поща: vpanova@businesstowers.bg  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД-Сливен публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
Винзавод АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
Декотекс АД-Сливен публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7), както следва:
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (4H7) свиква ОСА на 26.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 25, при следния дневен ред:
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.05.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.04.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-03-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
Златен лев Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 23.04.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (3Z3), както следва:
Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) свиква ОСА на 23.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера № 5, хотел „Триада”, Конферентна зала № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОС приема предложението на СД от печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на 461 926.16 лв и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 56 630.64 лв., или сумата  общо в размер на 518 556.80 лв., да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0.08 лв. за една акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.05.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.04.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-03-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Випом АД-Видин (4VI)
На проведено на 16.03.2018  г. ОСА на Випом АД-Видин (4VI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция:1.57894 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.04.2018 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.07.2018 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД в страната;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 30.03.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.03.2018 г.
18-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
Крепежни изделия АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News