Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
Сирма АД-Бургас представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 часа в гр. Бургас, ул. Янко Комитов № 9, ет. 2, ап. 9.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

ЕЕмитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Сирма АД-Бургас (3JJ), както следва:
Сирма АД-Бургас (3JJ) свиква ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, ул. Янко Комитов № 9, ет .2, ап. 9, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV), както следва:
Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) свиква ОСА на 26.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред:
- Промени в Съвета на директорите на дружеството;
- Приемане на решение относно възнаграждението на избраните членове на СД съгласно действащата Политика за възнагражденията;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
ЗСК-Лозово АД-Бургас  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Север Холдинг АД-София, (6S8)
На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 24.01.2018 г. (сряда) се възстановява търговията с емисията акции, издадена от Север Холдинг АД-София (6S8), ISIN BG1100034989.
16-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Уведомление за сключване на сделка с актив на голяма стойност, съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК и вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество „Бианор сървисиз“ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
Уведомяваме, че на 15.01.2018 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София са взети следните решения:
1. Увеличение на капитала на основание овластяване по чл. 43, ал.1 от Устава на Дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал.1, чл. 94, ал.1 от ТЗ :
- Капиталът на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София да бъде увеличен от 978 301 лв. на 1 378 301 лв., чрез издаване на до 400 000 нови обикновени,  поименни, безналични акции;
- Номинална стойност на една нова акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на една нова акция: 54.00 лева;
- Избира Реал Финана АД-гр. Варна АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
- Съотношение между издаваните права и новите акции: 1/ 2.44575250
- Срещу всяка съществуваща  акция се издава едно право, даващо възможност за записване на приблизително 2.44575250 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 2.44575250. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число;
- Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени най-малко 100 000 нови акции;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
2. Приема Проспект за първично публични предлагане на акции, във връзка с увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
16-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на  23.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кнезим АД-Кнежа (4KZ)
Кнезим АД-Кнежа  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-01-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 3/15.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по протокол № 49/03.10.2017 г., с което емисията акции, издадена от Кепитъл Консепт Лимитед АД-София, борсов код WCO, ISIN код BG1100074084, беше поставена под наблюдение за срок от 3 месеца, и поради неизпълнение на изискването на чл. 6, ал. 2, т. 2 от Част III, Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, считано от 17.01.2018 г.
На основание чл. 43, ал. 4 от Част III, Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите премества за търговия на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, емисията акции, издадена от Кепитъл Консепт Лимитед АД-София, борсов код WCO, ISIN код BG1100074084, считано от 17.01.2018 г. (сряда).
15-01-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
На проведено извънредно ОСА от 12.01.2018 г. на Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) са взети следните решения:
- Избира Одитен комитет;
- Приема статут (правилник за дейността) на Одитния комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Откриване на производство по ликвидация

Емитент: Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (4H9)
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството през четвърто тримесечие на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ), както следва:
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) свиква ОСА на 14.02.2018 от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев № 24, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.01.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 14.02.2018 г. от 11.00 часа в гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев № 24
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News