Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-02-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
Руен Холдинг АД-Кюстендил  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-02-2019 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-02-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 19.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК във в. Сега от 15.02.2019 г., и на интернет страниците на Емитента (www.holding-centre.com) на 15.02.2019 г. и на упълномощения инвестиционен посредник (www.ccbank.bg) на 08.02.2019 г., в изпълнение на задължението си по чл. 112б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска фондова борса АД обявява следната информация във връзка с увеличението на капитала на Холдинг Център АД:
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 22.02.2019 г. (петък);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 20.02.2019 г. (сряда).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY)
На проведено извънредно ОСА от 15.02.2019 г. на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY) са взети следните решения:
- Приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
- Овластява Съвета на директорите на дружеството за придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1 , б. „б“ от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2019 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за права, на следната емисия права:
- Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY);
- ISIN код на издадените права: BG4000005190;
- Борсов код на издадените права: ще бъде допълнително оповестен;
- Брой издадени права: 650 000;
- Брой акции, предложени за записване: 36 400 000;
Проспектът за увеличението на капитала може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-02-2019 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-02-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.12.2018 г. за увеличаване на капитала на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY) и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на избраната електронна медия Инвестор.БГ (www.investor.bg), на Емитента (www.bpf.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник (https://www.unicreditbulbank.bg) на 13.02.2019 г., в изпълнение на задължението си по чл. 112б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска фондова борса АД обявява следната информация във връзка с увеличението на капитала на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY):
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 20.02.2019 г. (сряда);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 18.02.2019 г. (понеделник).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-02-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Випом АД-Видин (4VI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва:
Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 15.03.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.03.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.02.2019 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
12-02-2019 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ АД уведомява всички свои членове, че 14.02.2019 г. /четвъртък/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Екип-98 Холдинг АД /5EKB/. На аукциона ще бъдат предложени 124062 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 42, ал.4 и 5 от Част IV от Правилника на БФБ АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.