Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Вътрешна информация относно сключен предварителен договор от дъщерно на Холдинга дружество: Странджа-автотранспорт АД, гр. Царево.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Уведомление относно допускането на емисията конвертируеми облигации на Захарни заводи АД до търговия на регулиран пазар.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление съгласно Регламент 596 относно репо сделка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) свиква ОСА на 31.10.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8при следния дневен ред:
- Приемане на Мотивиран доклад на Управителния съвет на  “Трансстрой – Бургас” АД  по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно продажба на собствени на „Трансстрой- Бургас“ АД недвижим имоти и ДМА;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена 6 700 000 лв. (без вкл. ДДС) с потенциален купувач незаинтересовано лице;
- Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, на цена не по-ниска от 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без вкл. ДДС), с потенциален купувач заинтересовано лице;
-  Вземане на решение за овластяване на УС и представляващите дружеството с правото да продадат на потенциален купувач, предложил цена не по-ниска от пазарната, съгласно изготвена експертна оценка, а именно 6 700 000 лв. и не по-висока от 7 665 000 лв. (без включени ДДС), недвижимия имот - сгради и ДМА, собственост на „Трансстрой - Бургас“ АД, подробно описани в Мотивирания доклад, съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;
- Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за дейността им до 31.10.2018 г.;
- Избор на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. Предложение за решение: ОСА избира за членове на Надзорния съвет Нина Мигарова, Милчо Киряков и Николай Георгиев;
- Определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД за 2018 и 2019 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-09-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Сити Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-09-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол №56/20.09.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ заявление за преместване, Съветът на директорите на Борсата на основание чл. 33, ал. 3, т. 2 от същите, отказва допускането до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Standard, на емисията акции, издадена от Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO), поради  неизпълнение на изискването на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Правилата за допускане до търговия.
19-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO), както следва:
Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) свиква ОСА на 21.10.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при следния дневен ред:
- Овластяване съгл. чл. 114, ал.1, т. 4 от ЗППЦК за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество) с едноличен собственик на капитала Слънце Стара Загора-табак АД  и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска на недвижими имоти, собственост на Слънце Стара Загора-табак АД.; даване на съгласие по чл. 73, ал.1 от ТЗ при следните по-важни параметри:
Наименование (фирма): Слънце Естейт ЕООД;
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1;
Капитал: 5 300 000 лв.;
Описание на непаричната вноска: съгл. приложен списък;
Срок за извършване на непаричната вноска: 31.12.2018 г.;
- Овластяване на СД съгл. чл. 114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК относно: продажба на 100% от дяловете в капитала на новоучреденото дружество Слънце Естейт ЕООД с купувач Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) – ЕИК 112100237 при продажна цена 5 300 000 лв.;
- Овластяване на представителите на Дружеството да извършат действията по предходните точки от дневния ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.11.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
18-09-2018 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ АД уведомява всички свои членове, че 21.09.2018 г. /петък/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Холдинг Света София АД- София /4HS1/. На аукциона ще бъдат предложени 4 449 499 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 42, ал. 4 и 5 от Част IV от Правилника на БФБ АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.


17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
ЕсВиЕс АД, член на съвета на директорите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, придоби 5214 бр. акции от капитала на дружеството след сделка на БФБ извършена на 11.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News