Търгувани финансови инструменти


На пазар BaSE се търгуват следните видове финансови инструменти:
 
Акции (без акции на АДСИЦ)
Акции на дружества със специална инвестиционна цел
Списък на всички емисии, регистрирани за търговия

Списък на всички емисии (версия в Excel)
Файлът съдържа информация за всички емисии, допуснати до търговия на пазар BaSE (файлът се обновява динамично).

* Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats