До търговия на пазар BaSE се допускат само емисии акции, включително и такива, издадени от дружества със специална инвестиционна цел, които отговарят на поне едно от следните изисквания:

  1. През последните 6 (шест) месеца средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е не по-голям от 4 000 (четири хиляди) лева;
  2. През последните 6 (шест) месеца средномесечният брой на сключените на Борсата сделки е не по-голям от 5 (пет);
  3. През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът не е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулирана информация чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността;
  4. Открито е производство по ликвидация или несъстоятелност на техния емитент.

На пазар BaSE са обособени следните пазарни сегменти:

  1. Сегмент акции;
  2. Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

Допускане до търговия на пазар BaSE на емисия, която преди това не е била допусната до друг пазар или сегмент, не е възможно.

Допускане до търговия на пазар BaSE се извършва единствено чрез служебно преместване на емисията от страна на Борсата.