Българска роза АД-Карлово

Дата на ОСА: 11.05.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред