Пи Ар Си АДСИЦ-София

Дата на ОСА: 28.06.2022
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:
Протокол от Общото събрание на акционерите