Пи Ар Си АДСИЦ-София

Дата на ОСА: 29.06.2021
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:
Протокол от Общото събрание на акционерите