Хидропневмотехника АД-Казанлък

Дата на ОСА: 10.09.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред
Дневен ред