ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново

Дата на ОСА: 30.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред