Българска Холдингова Компания АД-София

Дата на ОСА: 15.08.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред