Системата COBOS собствен продукт на БФБ-София, е разработен за да предостави възможност на инвеститорите да подават електронно поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар при наличие на активна връзка с интернет по защитен канал. Системата е интернет-базирана.

Описание

Документи

Вход в COBOS