BaSE Market е предназначен за допуснатите до търговия на регулиран пазар емисии акции на публични дружества, в т. ч. дружества със специална инвестиционна цел, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София.

На BaSE Market се преместват и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

Предпоставка за преместване на емисия акции на дружество на BaSE Market е и неспазването, през последните 12 (дванадесет) месеца, на изискването за разкриване на регулирана информация в сроковете и начините, определени в приложимото законодателство.