Българска Фондова Борса – София АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.

Предметът на дейност на БФБ-София е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.

Основната мисия на БФБ-София е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа.

Основна стратегическа цел на БФБ-София е създаването и поддържането на ефективно работещ капиталов пазар в България, утвърждаването му като източник на финансиране на българския бизнес и основен инструмент в българската икономика. В тази връзка, БФБ-София си поставя следните задачи като приоритетни за своята работа:

  1. Въвеждане на нови инструменти, видове поръчки и възможности за търговия;
  2. Подобряване на инфраструктурата на пазара, съвместно с други институции;
  3. Подобряване на условията за търговия;
  4. Привличане на нови емитенти и инвеститори;
  5. Нормативни промени;
  6. Корпоративно управление;
  7. Подобряване на корпоративната структура на компанията.

Усилията на ръководството на Борсата са свързани с поддържането на високи стандарти на работа, постоянен стремеж към развитие на пазара и генерирането на промени.